...

یکی دیگه از گلهای این دنیای وبلاگی پرپر شد.
آرین کوچولو جات برای پدر و مادر و همه ماها خالی خواهد بود. روح کوچیکت شاد.
همین طور اشک که داره میاد به یاد و همدردی همه مادر و پدرهای فرزند از دست داده.
ارسال یک نظر