تناسخ

شاید یه زاهد
شاید یه روسپی
از این زجر تنهایی
از این پوست انداختن
متولد خواهد شد.
منی که با همه من‌ها فرق خواهد کرد.
ارسال یک نظر