Grandfather

دلم برای گلبولی خان میسوزه که پدر بزرگ نداره.
امروز صبحم همش به این فکر گذشت که اگه پدرمن یا شوشو زنده بودند چقدر از دیدن اولین نوه ذوق میکردند و چه خوشبختی نصیب گولبولی میشد با داشتنشون.
حیف که همیشه یه جای خوشبختی آدم لنگ میزنه.

در حاشیه: دلم برای پدر(بابابزرگ) خودم هم خیلی تنگ شده.
ارسال یک نظر