با هدایت

"خوب بود آدم با همین آزمایشهایی که از زندگی دارد میتوانست دوباره به دنیا بیایید و زندگی خودش را از سر نو اداره کند!"
"مشکلترین کارها اینه که کسی بتونه حقیقتو همونطوری که هست بگه."
"خاصیت هر نسلی اینست که آزمایش نسل قبلی را فراموش کند."
"آدم یا حرف دارد و یا ندارد. وقتی حرف دارد باید مهمترین شکلی را که با حرفش جور است انتخاب کند."
"هر چه قضاوت دیگران درباره من سخت بوده باشد، نمیدانند که من بیشتر خودم را سخت تر قضاوت کرده ام."
"بچه ها آدم حسابیند. شعور دارند."
"در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا میخورد و میتراشد."
"خبر نداشتن از کار دیگران آدم را اوری ژینال نمی کند. باید خواند و شنید و اگر عرضه داشت زیرش زد."
"تنها مرگ است که دروغ نمیگوید."
"باری چه میشود کرد؟ سرنوشت پرزورتر از من است."
"من از جملات براق و تو خالی منورالفکرها چندشم میشه."
"آدم باید کارش را تمام و کمال بکند تا مو لای درزش نرود و گرنه بقیه اش، اینکه کی چه میگوید، اهمیت ندارد."

این جمله های صادق هدایت رو بسی دوست می دارم...
ارسال یک نظر