فرق کرده ام.

پارسال وقتی از ایران برگشتم گفتم دیگه دلم برای مردم ایران تنگ نمیشه. اما ته دلم میخواست تو ایران، بین همون مردم زندگی کنم. ته دلم تنگ شد.
امسال میگم دیگه دلم نمیخواد ایران زندگی کنم اما مطمینم دلم برای همه مهربونی ها تنگ میشه.

من عوض شدم یا شما؟

سرِ پل تجریش
ارسال یک نظر