عکسهایی که امروز گرفتم.

آسمان امروز

همزیستی مسالمت آمیز تکنولوژی و طبیعت(یکی از پارکینگ های دانشگاه)

این جوجه پرستوها کاری جز خوردن و گند زدن به ماشین ندارند. حالا هم زل زدند که برو کنار بذار باد بیاد!

ارسال یک نظر